Adatkezelési nyilatkozat

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A lélekoldó.hu, illetve a lelekoldo.hu weboldalak (a továbbiakban: Weboldal) kezelője

(Rostás Anita ev., Székhely: 1203 Budapest, Közműhelytelep u. 28/A. Adószám: 68457079-1-43) (a továbbiakban: Szolgáltató)

ezúton tájékoztatja látogatóit a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint látogatói ezzel kapcsolatos jogairól, azok érvényesítésének lehetőségeiről.

ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

Rostás Anita egyéni vállalkozó

Székhely: 1203 Budapest, Közműhelytelep u. 28/A.

Adószám: 68487079-1-43

E-mail: hello@lelekoldo.hu

Telefon: +36(30)952-5837

Honlap: http://www.lélekoldó.hu; http://www.lelekoldo.hu

Facebook: Lelekoldokozosseg

NAIH nyilvántartási száma: NAIH-127858/2017.

Amennyiben a Szolgáltató a Weboldal látogatójától (a továbbiakban: Felhasználó) bármilyen célra személyes adatokat kér el, az alábbi rendelkezések az irányadóak.

Jelen dokumentum a Szolgáltató Weboldalának használatakor a Felhasználó által esetlegesen megadott személyes adatainak kezelésére, feldolgozására, nyilvántartására vonatkozó alapvető információkat tartalmazza. Amennyiben az adatok kezelésével kapcsolatban bármilyen kérdés merül fel, még az adatok megadása előtt vegye fel a kapcsolatot a Szolgáltatóval.

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

A Szolgáltató általi adatkezelésekre a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (a továbbiakban: Avtv.) 3. § (1) bekezdés a) pontja szerint a Felhasználók önkéntes hozzájárulása alapján, továbbá az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor. A hozzájárulást Felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a Honlap használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

Tájékoztatni kell az érintettet az Info tv. 6. § (1) bekezdése alapján arról is, hogy személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése

 • az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy
 • az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából

szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

FOGALMAK

Felhasználó: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi;

Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

 

A KEZELT ADATOK KÖRE ÉS AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

  • Feliratkozás ügyfél támogató levélre
személyes adat az adatkezelés célja
Keresztnév a keresztnév megadásának célja (vagy annak a névnek, melyet a Felhasználó megad) kizárólag a hírlevélben történő személyes megszólítás
e-mail cím célja a személyes kapcsolattartás,

partneri támogató levél küldése, amennyiben Felhasználó ezeket regisztrációkor kimondottan kérte

 • Regisztráció a különböző szolgáltatások megrendelése céljából
személyes adat az adatkezelés célja
Vezetéknév Ezen személyes adatok megadásának célja:

a Honlap látogatóinak a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások igénybevételéhez szükséges azonosítása,

–          a szolgáltatások nyújtásának, a teljesítés megfelelőségének dokumentálása,

–          adott esetben a számlázás lehetővé tétele, illetve a létrejött szerződések bizonyítása

–          kapcsolattartás, melynek célja a Felhasználók tájékoztatása, felmerülő technikai problémák kezelése, rendszerüzenetek küldése a honlapon lévő szolgáltatásokkal összefüggésben

Keresztnév
e-mail cím
telefonszám
lakcím

(irányítószám, település, közterület neve, jellege, házszám)

számlázási név Ez az adat az Ön által rendelt szolgáltatásokról kiállított számlához szükséges.

Önnek nem kötelező megadnia számlázási nevet. Ebben az esetben a számla az Ön nevére lesz kiállítva.

számlázási cím (irányítószám, település, közterület neve, jellege, házszám) Ez az adat az Ön által rendelt szolgáltatásokról kiállított számlához szükséges.

Önnek nem kötelező megadnia számlázási címet. Ebben az esetben az Ön lakcímére állítjuk ki a számlát.

adószám

 

egészségügyi adat

Ez az adat az Ön által rendelt szolgáltatásokról kiállított számlához lehet szükséges.Önnek nem szükséges megadnia adószámot. Ebben az esetben nem kerül adószám a számlára.

Önnek nem szükséges megadnia bármilyen egészségügyi adatot a kezelő lapon. Célja a sikeres terápiás folyamatot támogató információ, javallatok és ellenjavallatok megismerése. Adattovábbítás nem történik.

COOKIEK, SÜTI KEZELÉSE

 1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a weboldal cookie adatkezelése körébena következőket:
 2. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok
 3. Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett.
 4. Az adatkezelés célja: A felhasználók azonosítása és a látogatók nyomon követése.
 5. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelés időtartama a session cookie-k esetén a honlapok látogatásának befejezéséig tart.
 6. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A cookie-k használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.
 7. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.
 8. Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

GOOGLE ADWORDS ÉS A KONVERZIÓKÖVETÉS HASZNÁLATA

 1. A „Google AdWords” nevű online reklámprogramot használja az adatkezelő, továbbá annak keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását. A Google konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).
 2. Amikor Felhasználó egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy a konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookieknak az érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot, így a Felhasználó nem is azonosítható általuk.
 3. Amikor a Felhasználó a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le, akkor a Google és az adatkezelő is láthatja, hogy Felhasználó a hirdetésre kattintott.
 4. Minden Google AdWords ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az AdWords ügyfeleinek weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni.
 5. Az információk, melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek – azt a célt szolgálják, hogy az AdWords konverziókövetést választó ügyfeleinek számára konverziós statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról. Azonban olyan információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel bármelyik felhasználót azonosítani lehetne.
 6. Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután Ön nem fog szerepelni a konverziókövetési statisztikákban.
 7. További információ valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el: www.google.de/policies/privacy/

 

ÜGYFÉL TÁMOGATÓ LEVÉL KÜLDÉSE MAILCHIMP HASZNÁLATÁVAL

Az adatkezelés ténye:kezelt adatok köre: név, e-mail cím, dátum, időpont.

Az érintettek köre: A támogató levél igénylése, az arra feliratkozó valamennyi érintett.

Az adatkezelés célja: partneri információt, cikket tartalmazó elektronikus üzenetek küldése az érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, új funkciókról a honlap használatával kapcsolatban.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: Rostás Anita.

A személyes adatokat az adatkezelő kezelheti, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

Az adatkezelés során igénybe vett adatfeldolgozó:

MailChimp

The Rocket Science Group, LLC

675 Ponce de Leon Ave NE

Suite 5000

Atlanta, GA 30308 USA

Rostás Anita és a Mailchimp Jogi Csoport által kitöltött adatkezelési nyilatkozat nyomtatott formában megtekinthető az egyéni vállalkozás székhelyén: 1203 Budapest, Közműhelytelep u. 28/A.

KÖZÖSSÉGI OLDAL – FACEBOOK

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a közösségi oldalak adatkezelése körében a következőket:

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Facebook közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.

Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook közösségi oldalon,és „lájkolta” a weboldalt.

Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, szolgáltatásainak, cikkeinek vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, népszerűsítése.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.

SZÁMLÁZÁS A SZAMLAZZ.HU HASZNÁLATÁVAL

Az adatkezelés ténye:kezelt adatok köre: név, dátum, lakcím.

Az érintettek köre: a Lélekoldó szolgáltatás díját átutalással kiegyenlítők köre.

Az adatkezelés célja: számla kiállítása a Lélekoldó szolgáltatást igénybe vevő Felhasználó részére

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: Rostás Anita

A személyes adatokat az adatkezelő kezelheti, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

Az adatkezelés során igénybe vett adatfeldolgozó:

KBOSS.hu Kft. (székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7.) Szamlazz.hu

 

AZ ADATOK KEZELÉSÉNEK IDŐTARTAMA

Szolgáltató a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt, így elsősorban a honlapon való regisztráció érvényessége alatt kezeli, illetve míg felhasználó nem kéri adatai törlését, nem vonja vissza hozzájárulását.

AZ ADATOK KEZELÉSÉNEK MÓDJA

Az adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról (SSL titkosítás), megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Info tv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi az adatkezelő különösen a jogosulatlan hozzáférés, a megváltoztatás, a továbbítás, a nyilvánosságra hozatal, a törlés vagy megsemmisítés, a véletlen megsemmisülés és sérülés, az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az adatkezelő megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

Adatkezelő és annak tárhely-szolgáltatójának informatikai rendszere véd többek között a számítástechnikai csalás, a  kémkedés, a számítógépvírusok, a spam-ek, a hack-ek és egyéb támadások ellen.

FELHASZNÁLÓ JOGAI

Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat. Felhasználó jogosult továbbá adatai törlésének kérésére az e pontban megadott elérhetőségek útján.

Szolgáltató a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

A Felhasználó kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad a Felhasználó általa kezelt,illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

Levelezési cím: Rostás Anita, 1203 Budapest, Közműhelytelep u. 28/A.

E-mail: hello@lelekoldo.hu

Leiratkozó link az e-mail láblécében.

A Felhasználó bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Szolgáltatóhoz fordulhat a fenti elérhetőségeken keresztül.

A Felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Amennyiben a Felhasználó szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg vagy a Honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

ADATBIZTONSÁG

Szolgáltató az Ön által megadott személyes adatokat a

Gombos Szilvia EV, 3528 Miskolc, Sík u. 21.

+36(70)774-7236, kapcsolat@honlapvallalkozasodnak.hu

szerverein tárolja.

Az adatok DDOS védelemmel ellátott, a Doclernet szerver termében található szervereken vannak tárolva. A Cloudlinuxos szervereket configserver tűzfal védi, illetve CXS ellenőrzés fut a szervereken.

A tárhelyszolgáltató részéről biztonsági mentés hetente egyszer készül, és a négy utolsó mentést tárolja illetve teszi elérhetővé ügyfelei részére.

A Szolgáltató minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a Felhasználók által megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció során, mind az adatok tárolása során. A személyes adatokhoz szigorúan korlátozott a hozzáférés a jogosulatlan megismerés, a személyes adatok jogosulatlan megváltoztatása, illetve jogosulatlan felhasználása megelőzésére.

Szolgáltató semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat (faji eredetre, nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, politikai véleményre, pártállásra, vallási vagy más világnézeti meggyőződésre, érdekképviseleti szervezeti tagságra, egészségi állapotra, büntetett előéletre vonatkozó adatok).

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési nyilatkozatot a Felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően Felhasználó a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatkezelési nyilatkozatban foglaltakat.

Jelen Adatkezelési nyilatkozatra a magyar jog, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadóak.

2022. Július 22.

Pin It on Pinterest