Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek – Lélekoldó

Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák a Lélekoldó (székhely: 1203 Budapest, Közműhelytelep u. 28/A., adószám: 68457079-1-43), mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által üzemeltetett weboldal használatára
vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe
szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti
magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában
kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.
Szolgáltató adatai:
A szolgáltató neve: Rostás Anita egyéni vállalkozó
A szolgáltató székhelye: 1203 Budapest, Közműhelytelep u. 28/A.

Adószáma: 68457079-1-43

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: hello@lelekoldo.hu
Nyilvántartási száma: 51774729
Telefonszáma: +36(30)952-5837
Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-127858/2017.
A szerződés nyelve: magyar
A tárhely-szolgáltató adatai:

Gombos Szilvia EV, 3528 Miskolc, Sík u. 21.

+36(70)774-7236, kapcsolat@honlapvallalkozasodnak.hu

Alapvető rendelkezések:

1.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat
értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus
kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó
rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön
kikötés nélkül is irányadók.
1.2. Jelen ÁSZF határozatlan idejű. Az oldal használója tudomásul veszi, hogy Rostás Anita EV a jelen ÁSZF-et jogosult egyoldalúan, alapos okkal módosítani. Alapos oknak minősül a felek közötti jogviszonyra vonatkozó jogszabály kötelező rendelkezésének változása, a meghirdetett programokkal kapcsolatosan kötelezően felmerülő biztonsági, gazdasági szempontok változása.
1.3. Lélekoldó weboldalán, Facebook oldalán, az események, programok helyszínein, minden online és offline médiában, plakátokon, szórólapokon, névjegyen megjelenő logók, védjegyek, információk Rostás Anita kizárólagos tulajdonát képezik és ezen megjelöléseket Felhasználók vagy harmadik személyek nem használhatják, nem másolhatják, nem jeleníthetik meg Rostás Anita előzetes hozzájárulása nélkül.
1.4. Látogató tudomásul veszi, hogy a Lélekoldó csoportos programokon kép- és hangfelvétel készülhet. Ennek megfelelően Felhasználó külön beleegyezését adhatja arcának, megjelenésének, megnyilvánulásainak rögzítéséhez, majd közléséhez. A csoportos programokon készült felvételeket annak készítője a Felhasználó tekintetében korlátozás nélkül jogosult annak hasznosítására, felhasználására anélkül, hogy Felhasználó részére ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtania. Felhasználó nem jogosult a csoportos foglalkozásokon kép- és hangfelvételt készíteni, azzal a kitétellel, hogy ha azt Rostás Anita előzetesen engedélyezte.
1.5. Adatvédelmi tájékoztató elérhetősége: https://lelekoldo.hu/adatkezelesi-nyilatkozat/
1.6. A Lélekoldó weboldalán megvásárolható szolgáltatások a következők: egyéni energetikai kezelés, segítő beszélgetés, gyermekfejlesztés, meghirdetett csoportos eseményeken, workshopokon való részvétel lehetősége. A szolgáltatások csak Rostás Anita előzetes engedélyével vásárolhatók meg személyesen, azt a meghirdetett program leírása tartalmazza. A szolgáltatásokért fizetendő díj nem tartalmaz Áfát és egyéb külön díjat.
1.7. A weboldalon Szolgáltató részletesen feltünteti a szolgáltatások nevét, leírását, fotót jeleníthet meg, melyek bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek.

Időpontfoglalás és fizetés menete

1.8. Időpont foglalása gombra kattintva a megjelenő naptárban először Felhasználó kiválasztja a napot, majd a szabad időpontra kattintva megjelenő kis ablakban megadja elérhetőségeit a kívánt módon. Nevet, e-mail címet, telefonszámot.
1.9. A Leírás ablakban lehet hosszabb szöveg beírására lehetőség, amennyiben Felhasználónak külön kérése, jelzése lenne Szolgáltató számára.
1.10. Az időpont foglalását követően Szolgáltató e-mailben értesíti Felhasználót a lefoglalt időpontról és fizetés körülményeiről. A visszaigazoló e-mail egyúttal díjbekérő levélnek számít. A díj 24 órán belüli meg nem fizetése az időpont automatikus törlését eredményezi.
1.11. A megfizetett díjról Szolgáltató számlát állít ki Felhasználó részére, melyet a szolgáltatás igénybe vételekor ad át vagy e-mailben küld meg a foglaláskor megadott e-mail címre.

1.12. Amennyiben Felhasználó a lefoglalt időpontot 14 napon belül módosítja, úgy arra díjmentesen van lehetősége. 7 napon belüli időpont módosítás vagy lemondás esetén az összeg 50%-a térítendő vissza vagy jóváírandó. 3 napon belüli lemondás esetén a megfizetett díj nem kerül visszatérítésre. Méltányossági alapon Szolgáltató lemondási díjként 4000 Ft/konzultációs óra díjat számíthat fel.

1.13. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert betegség vagy bármilyen más körülmény akadályozza annak teljesítésében, úgy köteles Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni és újabb időpontot egyeztetni. Amennyiben Felhasználó azt nem kívánja elfogadni, úgy az általa fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb három napon belül köteles visszatéríteni.

Vegyes rendelkezések
1.14. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.
Felhasználó és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel
30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a Fővárosi Bíróság illetékességét.

Budapest, 2024. Május 16.

Pin It on Pinterest